Intake/kennismaking gesprek

Nadat er contact is gezocht en de hulpvraag is voorgelegd middels telefoon of email, vindt het intake / kennismakingsgesprek plaats. Dit kan binnen de praktijk plaatsvinden, maar ook bij u thuis.

De hulpvraag wordt besproken en in kaart gebracht. Gekeken wordt of onze hulp geboden kan worden en of deze in eerste instantie passend is. Om hier zeker van te zijn, wordt er hierna een observatie gepland.

 

Observatie

Tijdens de observatie wordt er gekeken naar het functioneren van uw kind. De hulpvraag is gesteld, waar dan ook de focus op ligt tijdens de observatie. Observaties vinden plaats, daar waar het probleemgedrag zich voordoet of de hulpvraag het beste kan worden geanalyseerd. Dit kan op de locatie van Fiore KindZorg zijn, in de thuissituatie, maar ook op school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of elders. De observatie wordt uitgeschreven en gedeeld met ouders. Hierna volgt de definitieve aanmelding.


Aanmelding
In principe wordt er al een inschatting gemaakt na het intakegesprek. Hierna kan dan ook al de vooraanmelding plaatsvinden, we zetten uw kind op onze wachtlijst. Echter, de definitieve aanmelding vindt plaats na de observatie. Met name omdat pas na de observatie concreet kan worden beoordeeld, of Fiore KindZorg daadwerkelijk de passende organisatie is, voor uw kind.

 

Individuele begeleiding
Individueel wordt er getraind op de praktijk van Fiore KindZorg, maar dit is ook mogelijk bij u thuis wanneer ook de moeilijkheden zich hier voordoen.

Individuele begeleiding zal zich voornamelijk richten op de 1 op 1 situatie met uw kind. Denk aan het werken aan het gedrag van uw kind, het oefenen van taalvaardigheden, communicatievaardigheden, spel en basisvaardigheden met betrekking tot de bevordering van de zelfredzaamheid. Wanneer de begeleiding in de thuissituatie plaatsvindt kan er ook aandacht besteed worden aan de sociale vaardigheden, denk aan omgang en samenspel met broers en zussen.
Een individuele training duurt gemiddeld 2 tot 3 uur per training.

 

Om de stap vanuit individuele training, naar de klas of groepssetting te verkleinen, is er ook een aanbod voor individuele begeleiding, met betrekking tot groepsvaardigheden. Hierin trainen we kinderen de groepsvaardigheden aan, in combinatie met andere kinderen.

 

Schaduwprogramma binnen het onderwijs

Met een schaduwprogramma wordt bedoeld dat uw kind op school wordt ondersteunt, met als doel zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het onderwijs en stap voor stap te integreren binnen het onderwijs. In het kader van het passend onderwijs, spelen we in op de hulp die het kind nodig heeft om deel te nemen aan de huidige klassetting.

Een schaduw ondersteunt het kind tijdens de momenten waarin hij/zij net een kleine ondersteuning kan gebruiken. Denk aan een taak iets kleiner maken om op deze manier langzaam de gehele instructie te kunnen opvolgen, hulp bieden tijdens meervoudige instructies of inspringen bij de kringsituaties, de sociale setting als een pauze, maar ook bij het zelfstandig werken. Een schaduw wordt ingezet met als hoofddoel dat ze zo snel mogelijk weer wordt afgebouwd, zodat een kind niet afhankelijk zal worden van de schaduw. Op deze manier krijgt een kind alle ruimte en tijd om zo zelfstandig mogelijk aan het onderwijs deel te nemen.

 

Ouderbegeleiding
Naast bovenstaande programma's, bieden we ook intensieve ouderbegeleiding. In vrijwel alle trajecten worden ouders meegenomen, echter zien we ook regelmatig specifieke vragen terugkomen op ouderbegeleiding. Graag begeleiden we ouders, om hun kind zo eenduidig mogelijk te benaderen. Hoe om te gaan met het autisme, maar ook hoe om te gaan met gedragsproblemen, zijn hulpvragen die behandeld kunnen worden.

 

Wij bieden geen dagbesteding of dagopvang voor kinderen.